Samenwerking van belang bij aanpak malafide asbestverwijderaars

Om meer grip te krijgen op malafide saneerders, is samenwerking van groot belang. De Inspectie SZW, ILT, Regionale Omgevingsdiensten, milieupolitie en gemeentelijke toezichthouders van bouw en woningtoezicht gaan die samenwerking versterken. De afgelopen tijd werden meerdere malafide saneerders opgepakt door een goede samenwerking tussen Inspectie SZW en Omgevingsdiensten.

Maandag 24 november kwamen de toezichthouders op asbest bijeen om ervaringen uit te wisselen om ‘meer grip te krijgen op asbest’. Het congres ging vooral over de ‘successen’, de ‘knelpunten’, en de ‘uitdagingen’ die er liggen. Duidelijk bleek de behoefte om van elkaar te leren. Voor velen is de ketensamenwerking nog nieuw.  Volgens de ruim 250 aanwezige vertegenwoordigers zijn er nog genoeg knelpunten die de samenwerking in de toezichtsketen  belemmeren. Degenen die goede ervaringen hadden gaven tips hoe deze te slechten. Overduidelijk bleek de wil om samen te werken aanwezig.

Basistakenpakket en asbest

Eén van de punten van de aandacht is het feit dat momenteel nog slechts circa 30% van de gemeenten de toezichtstaken ten aanzien van asbest zoals vastgelegd in het basistakenpakket daadwerkelijk door  Omgevingsdiensten laat uitvoeren. Als de asbest toezichttaken bij de Omgevingsdiensten worden ondergebracht zal de kwaliteit van het decentraal toezicht toenemen. Voor de landelijke toezichthouders als ILT en Inspectie SZW, is het dan ook makkelijker om met de decentrale partners samen te werken.

Samenwerking

Gediscussieerd werd er ook of de samenwerking tussen de partners het beste landelijk  geregisseerd of dat het autonoom ontwikkeld kan worden. Daar waar samenwerking goed verloopt blijkt dat dit vooral komt doordat de ketenpartners elkaar vertrouwen, er sprake is van goede interpersoonlijke relaties tussen inspecteurs en de uitdrukkelijke wens bestaat van de partners om samen te werken en informatie te delen.

Transparantie van inspectiegegevens

Sinds maandag 24 november maakt de Inspectie SZW de handhavingsgegevens in bepaalde gevallen openbaar. Asbestsaneerders - gecertificeerd of malafide - die zware of ernstige overtredingen maken zullen in het vervolg op de website van de Inspectie (www.inspectieszw.nl) vermeld worden. De Inspectie komt met  deze openbaarmaking tegemoet aan de brede maatschappelijke wens om meer transparantie. Openbaarmaking zal ook een preventieve werking hebben. Opdrachtgevers kunnen immers van te voren checken hoe het met bedrijven zit.