Nog veel mis bij het slopen van gebouwen

Uit onderzoek van de Inspectie SZW blijkt dat bij het slopen van gebouwen nog veel mis gaat. De Inspectie heeft 178 slooplocaties geïnspecteerd en 103 waarschuwingen gegeven, 38 maal activiteiten stilgelegd en 11 boetes uitgedeeld. Leden van de brancheorganisatie VERAS maken beduidend minder overtredingen dan niet leden.

Verbeteren van arbeidsomstandigheden en voorkomen van ongevallen is een belangrijke doelstelling voor de controle. De inspecties zijn een vervolg op een project uit 2007. Toen vond ook al een grote inspectieronde plaats. Bij de nu uitgevoerde inspecties was op 110 van de 178 bezochte slooplocaties sprake van één of meer overtredingen. Dat betekent dat in 62% van de inspecties handhavend is opgetreden.

Veel voorkomende overtredingen zijn er op het terrein van de arbeidsveiligheid. Door het soort werk, slopen, worden collectieve veiligheidsmaatregelen niet of maar voor korte tijd getroffen. Zo verdwijnen bevestigingspunten voor aanbrengen van voorzieningen of gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen ter voorkoming van valgevaar gedurende de sloop. Dit ontslaat het sloopbedrijf niet van de verplichting om werknemers veilig te laten werken.

Zorgelijk vindt de Inspectie SZW het niet voldoende, vooraf, inventariseren of in het sloopobject asbest aanwezig is. Van de 37 keer dat er gehandhaafd is op gevaarlijke stoffen betrof het 20 keer een overtreding van de asbestregelgeving. Positiever is de Inspectie over de blootstelling van de werknemers aan kwartsstof. De Inspectie heeft hierop maar weinig overtredingen geconstateerd.

De Inspectie heeft ook gekeken of leden van de branchevereniging VERAS minder overtredingen maken dan niet-leden. Dan blijkt dat leden van VERAS hun zaken beter in orde hebben. Ruim 71% van de niet-VERAS-leden was in overtreding. Bij de VERAS-leden was dit percentage met ruim 54 aanzienlijk lager. Het aantal boetes en stilleggingen was bij de niet-VERAS-leden ook aanzienlijk hoger. Zo werd bij VERAS-leden 17 keer het werk stilgelegd en bij niet-VERAS-leden 31 keer.

De resultaten zijn ondertussen besproken met de branchevereniging VERAS. Zij heeft toegezegd om dit verder te bespreken met haar leden. Daarnaast heeft de Inspectie met VERAS gesproken om te kijken of eigen toezicht van de werkgever versterkt kan worden. Dit zou er voor de Inspectie toe kunnen leiden dat zij goede bedrijven minder vaak zal inspecteren en de inspecties vooral gericht zullen zijn op de achterblijvers.