SVB veranderprogramma in eindfase

Het veranderprogramma van de Sociale Verzekeringsbank (SVB), begonnen in 2006, nadert haar eindfase. Uit onderzoek van de Inspectie SZW blijkt dat de SVB over het juiste instrumentarium beschikt om de afgesproken doelstellingen met het Ministerie van SZW te realiseren.

Het veranderprogramma SVB Tien heeft als doel te komen tot nog betere dienstverlening aan burgers, lagere uitvoeringskosten bij toenemende vergrijzing en flexibelere aansluiting op innovaties binnen de overheid. Om deze doelstellingen te realiseren heeft de SVB integrale serviceteams ingevoerd en vernieuwt SVB haar automatisering en de daarbij behorende IT-organisatie. Het traject is in 2006 begonnen en de Inspectie volgt het veranderprogramma sindsdien. Het project is door de Tweede Kamer aangemerkt als ‘groot ICT-project’.

De Inspectie merkt in haar rapport op dat de SVB het integrale risicomanagement toereikend heeft ingericht. De SVB kan daarmee goed sturen op risicovolle ontwikkelingen als organisatieontwikkelingen, wetswijzigingen en taakstellingen.

Daarnaast constateert de Inspectie wel enkele zorgpunten. Hoewel de planning nog steeds op koers ligt, stelt de Inspectie vast dat de planningen voor het verandertraject onder druk staan. Verder zal het programmabudget voor 2013 volledig worden benut. De Inspectie is ook van mening dat SVB nog een aantal maatregelen moet uitwerken om in te spelen op onvoorziene gebeurtenissen. In een reactie heeft de Raad van Bestuur van SVB opgemerkt de signalen van de Inspectie met voorrang op te volgen.