1. Home 
 2. Onderwerpen 
 3. Toezicht en handhaving 
 4. Opsporing en controles

Opsporing en controles

Bestrijding vormen van arbeidsfraude, uitbuiting en andere misstanden

De Inspectie SZW bestrijdt onder meer illegale tewerkstelling (het laten werken van vreemdelingen zonder geldig verblijfsdocument en werkvergunning), mensenhandel (arbeidsuitbuiting), onderbetaling en andere vormen van fraude en misstanden die oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt veroorzaken.

Hierbij is de volgende wet- en regelgeving van belang:
 • Nederlandse Wetboek van Strafrecht
 • Nederlandse Wetboek van Strafvordering
 • Internationale wet- en regelgeving
 • Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs, de regels voor arbeidsbemiddeling door intermediairs zoals uitzendbureaus
 • Wet arbeid vreemdelingen, de regels om vreemdelingen legaal in Nederland te laten werken
 • Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, de verplichting dat een werkgever zijn werknemer minstens het minimumloon en de minimumvakantiebijslag moet betalen   

Meer informatie

Klachten, tips en meldingen

Via de pagina Melden en aanvragen (zie link onderaan deze pagina) kunt u klachten, tips of meldingen doen ten aanzien van misstanden op het terrein van de Inspectie SZW, zoals:

 • slechte arbeidsomstandigheden;
 • arbeidsuitbuiting;
 • betaling onder het wettelijk minimumloon;
 • fraude op het terrein van werk en inkomen;
 • illegale tewerkstelling.   

De Inspectie SZW ontvangt, naast meldingen van burgers, jaarlijks een groot aantal tips en meldingen van andere diensten, branches, vakbonden en bedrijven. Deze leiden in een aanzienlijk aantal gevallen tot controles of opsporingsonderzoeken.

Anonieme tips

Bij de Criminele Inlichtingeneenheid (CIE) van de Inspectie SZW kunt u, als melding gevaar voor u of derden kan opleveren, anoniem informatie verstrekken over zware georganiseerde criminaliteit op het terrein van werk en inkomen en/of mogelijke uitbuiting van werknemers op de arbeidsmarkt. Bij alles wat de CIE in dit kader doet, wordt u als melder geheel afgeschermd.

De Inspectie SZW ontvangt veel signalen en meldingen van vermeende sociale fraude en uitbuiting. De intake en verwerking van deze meldingen vindt centraal binnen de Inspectie SZW plaats, bij de directie Opsporing.

Wat houdt dit intake- en selectieproces in?

De intake kan op verschillende wijzen gebeuren:

 • via contact met een accountmanager van de Inspectie SZW, directie Opsporing, die in een persoonlijk gesprek met de melder de eerste beoordeling doet van het signaal of de melding;
 • via op andere wijze binnengekomen signalen of meldingen.  

Het ontvangen fraudesignaal wordt eerst geregistreerd en verwerkt. Dit gebeurt bij de Infodesk. Daar wordt eventueel reeds bekende informatie toegevoegd aan het fraudesignaal en nader beoordeeld.

Bij de beoordeling bekijkt de Inspectie SZW of het fraudesignaal voldoet aan de gestelde criteria. Dit is het geval als de fraude is gepleegd in georganiseerd verband en/of het werkterrein van een directie overschrijdt, zoals:
 • identiteitsfraude en/of (georganiseerde) uitkeringsfraude;
 • grootschalige illegale tewerkstelling;
 • grensoverschrijdende fraude;
 • subsidiefraude (zoals misbruik van geld dat aan re-integratieprojecten is verstrekt);
 • arbeidsuitbuiting.   

Na acceptatie van het fraudesignaal wordt er nadere informatie ingewonnen, wordt alle verkregen informatie geanalyseerd en wordt er eventueel nader onderzoek ingesteld.

Digitaal Expertisecentrum

Het Digitaal Expertisecentrum (DEC) is een specialistische eenheid binnen de Inspectie SZW. Het DEC verleent ondersteuning bij onderzoeken ten behoeve van opsporing en handhaving. Dit gebeurt op basis van hoogwaardige kennis en kunde op het terrein van de informatie- en communicatietechnologie.

U kunt de pdf over het DEC downloaden voor meer informatie.

Strafrechtelijk opsporingsonderzoek

Als het fraudesignaal voldoende aanleiding geeft voor een strafrechtelijk opsporingsonderzoek wordt een zogeheten ‘preweegdocument’ opgesteld. Het Functioneel Parket (onderdeel van het Openbaar Ministerie) en de Inspectie SZW beoordelen deze documenten op waarde en haalbaarheid. Vervolgens worden de preweegdocumenten verwerkt tot projectvoorstellen en vindt een volgende toetsing plaats. Na goedkeuring gaat de recherche met een zaaksofficier van justitie met het opsporingsonderzoek aan de slag. Deze intake en selectie vindt uiterst zorgvuldig plaats zodat de capaciteit op de juiste onderzoeken wordt ingezet en om er zorg voor te dragen dat de burger niet het slachtoffer wordt van onzorgvuldig overheidsoptreden.

Meer informatie opsporing fraude

Meer informatie over opsporing van fraude kunt u vinden op de website Rijksoverheid.nl

Meer informatie

Forse boetes bij overtreding(en)

Een werkgever die een of meer vreemdeling(en) zonder vereiste tewerkstellingsvergunning voor zich laat werken, riskeert een forse boete:
€ 8.000 per vreemdeling. Een particulier riskeert een boete van € 4.000 per vreemdeling. Een boete voor betaling onder het minimumloon en minimumvakantiebijslag kan oplopen tot € 12.000 per onderbetaalde werknemer.

Meer informatie

Strafrechtelijke afwikkeling

Gevallen van zware en grootschalige fraude (bijvoorbeeld het op grove wijze uitbuiten van personen via gedwongen arbeid of diensten) worden voor de rechter gebracht (strafrechtelijke afwikkeling). Hieraan gaat een strafrechtelijk onderzoek door de Inspectie SZW, directie Opsporing, aan vooraf.

Meer informatie